Installation view

Photo: Tobias Pilz

www 12.03.1989 06.08.1991, 2017

Neon, mirror, steel
450 × 895 × 35 cm
Photo: Tobias Pilz

www 12.03.1989 06.08.1991, 2017

Neon, mirror, steel
450 × 895 × 35 cm
Photo: Tobias Pilz

Installation view

Photo: Tobias Pilz

Google 15.09.1997, 2017

Neon, mirror
80 × 190 × 19 cm
Photo: Tobias Pilz

iPhone 09.01.2017, 2017

Neon, mirror
80 × 190 × 19 cm
Photo: Tobias Pilz

Installation view

Photo: Tobias Pilz

The Austrian Pavilion

Photo: Tobias Pilz

1/8

Installation view

Photo: Tobias Pilz