Permanent installation

LED, steel
Photo: Tobias Pilz

Permanent installation

LED, steel
Photo: Tobias Pilz

Permanent installation

LED, steel
Photo: Tobias Pilz

Permanent installation

LED, steel
Photo: Tobias Pilz

1/4

Permanent installation

LED, steel
Photo: Tobias Pilz