Lost in Thought, 2017

Neon, mirror
Photo: Tobias Pilz

Lost in Thought, 2017

Neon, mirror
Photo: Tobias Pilz

Lost in Thought, 2017

Neon, Spiegel
Photo: Christoph Schalasky

Immersion III, 2017

Neon, mirror
Photo: Studio Kowanz

Immersion III, 2017

Neon, mirror
Photo: Studio Kowanz

Reality Check, 2016

Neon, mirror
Photo: Tamara Rametsteiner

Reality Check, 2016

Neon, mirror
Photo: Tamara Rametsteiner

Realm of Possibility, 2017

Neon, mirror
Photo: Adrian Kowanz

Realm of Possibility, 2017

Neon, mirror
Photo: Adrian Kowanz

1/9

Lost in Thought, 2017

Neon, mirror
Photo: Tobias Pilz